Hayya Bil `Arabiah

10:12 pm 0 Comments

Bismillahirrohmanirrohim...


Bahan ini ana peroleh daripada group di facebook moga bermanfaat dan dapat menambah kosa kata kita dalam Lughatul `Arabiah, Lughatul Jannah...


1. أ َيُّ شـَـئ: apa-apa / apa saja : anything

2. كـُـلُّ شـَـئ : Semuanya : everything

3. أ ُحـِـبُّ: saya suka : i love

4. أ َوَّلاً: dulu : first (i)

أ َوَّلاً: dulu : first (ii)

5. بـِـسـُـهــولـَـةٍ: dengan mudah

6. رُبَّـمـَـا: mungkin : barangkali : boleh jadi : maybe

7. مـِـن َ الأ َفـْضـَـل : lebih baik : better

8. بـَـعـْـدَ ذ َٰلِكَ: selepas itu : kemudian : then : thus : later

9. بـِـسـُـرْعـَـةٍ : cepat : quickly : fast

10. لـَـمْ أ َتـَـوَقـَّـعْ : tak sangka : not suspected

11. حـَـتـَّى الآنَ : sampai sekarang

12. دَائـِـمًا : selalu : sentiasa : always

13. عـِنـْـدِى : saya ada : saya mempunyai :

14. عـِـنـْـدَمـَـا : apabila : ketika : during : when.

15. أ َتـَـمَـنَّى : saya harap.

16. مِـنْ حـُـسْـن ِ الـْـحـَـظِّ : nasib baik : lucky : fortunate.

17. لـَٰـكـِنْ : tetapi : but.

18. لـِـمـَـاذ َا : kenapa : why.

19. مـَـا فِـيهِ مـُـشـْـكِـلـَـة : tiada masalah : no problem.

20. عـَـن ْ طـَـر ِيْـق : melalui : via : across : through.

21. بـَـعـْـدَ غـَـدٍ : lusa

22. غـَـيـْرُ مُـهـِـمٍّ : tidak penting : insignificant, worthless.

Tajuk-tajuk berikut memang belum disiarkan lagi:

23. الـْـبـَـار ِحـَـةَ : malam tadi :

24. بـِـجَـانِـب : sebelah : tepi : side

25. بـِـدُون : tanpa : without

26. مـِـن َ الأفـْـضـَـل : lebih baik : better

27. بـِـصـَـرَاحَـةٍ : terus terang : openness

28. عـَـلـَى الأ َقـَـلَّ : sekurang-kurangnya : at least

29. فـَقـَطْ : sahaja : only, just

30. اِصـْـبـِـر ِى/ اِصـْـبـِـرْ : sabarlah : to be patient

31. اِسـْـتـَـمـِـعـِــى جـَـيـِّـدًا/ اِسـْـتـَـمـِـعْ جـَـيـِّـدًا : dengarlah baik2

32. بـِــصـُــعـُــو ْبـَــةٍ : dengan susah payah

33. بـِــدُوْن ِ شـَــكٍّ : tanpa keraguan

34. أ َلَيـْــسَ كـَــذ َٰلِكَ : Bukankah begitu?

35. كـَــمـَــا تـُــر ِيـْــدُ / كـَــمـَــا تـُــر ِيـْــد ِيـْــنَ : ikut kehendak awak

36. إ ِلـَــى مـَــتـَــى : sampai bila?

37. سـَــو ِيـًــا : bersama-sama.

38. إ ِضـَــافـَــة ً إ ِلـَــى ذ َٰلِكَ: tambahan pula.

39. أ َخـِــيـْــرًا : akhirnya.

40. بـِــالـضــَــبـْــطِ : tepat, betul, benar.

41. لاَ أ َتـَــحـَــمـَّــلُ : saya tak tahan.

42. فـِــى هَـٰـذ َا الـْــوَقــْــتِ : buat masa sekarang.

43. إ ِذ ًا : jadi?, habis tu?

44. أ َعـِــدُكَ : saya berjanji kepada awak.

45. سـَــأ ُحـَــاو ِلُ : saya akan cuba.

46. أ َحـْــسـَــنـْــتَ : bagus!, syabas!

47. قـَــر ِيــْــبـًــا : pada masa terdekat: soon.

48. عـَــلـَــى أ َيّ ِ حـَــالٍ : walau bagaimanapun.

49. تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا : lebih kurang.

50. يـَــكـْـفـِــى : cukup.

51. لاَ أ َز َالُ : saya masih.

52. بـِــنـَــفـْــسـِــى : saya sendiri: by myself.

53. لاَ سـِــيـَّــمـَــا : terutamanya, khususnya

54. مـَــعـْــقـُــوْلٌ : boleh tahan

55. هـَــيـَّــا : jom

56. فـِــى الـْــمـُــسـْــتـَــقـْــبـَــلِ : pada masa depan

57. قـَـدْرَ الإ ِمـْــكـَــان : sebaik-baik mungkin

58. قـَــلـِــيـْــلاً : sedikit

59. عـَــلـَــى الـْــعـَــكـْــس : sebaliknya

60. هـُــنـَــاكَ : di sana

61. هــَــلْ يـُــمـْــكـِــنُ؟ : bolehkah

62. أ َخـْــبـِــرْنـِــى / أ َخـْــبـِــر ِيـْــنـِــى : bagi tahu saya , beritahu saya: tell me

63. لـَــيـْــسَ شـَــرْطـًــا : tidak semestinya

64. جـَــيــِّـــدٌ جـِــدّ ًا : sangat baik

65.ً فـَــجـْــأ َة : tiba-tiba

66. بـِــشـَــرْطٍ : dengan syarat

67. بـِــأ َسـْــرَعَ مـَــا يـُــمـْــكـِــنُ : secepat mungkin

68. لاَ تـَــخـَــفْ : jangan takut

69.ً مـَــرّ َة ً وَاحـِــدَة : sekali gus

70.بــِــاسـْــتـِــمـْــرَارٍ : berterusan : selalu : sentiasa

71.بــِــشـَــأ ْن : mengenai

72.لـِــمـُــدَّةِ : selama

73. مـِــن ْ أ َيـْــنَ : dari mana?

74. حـَــقـّـًــا : yekah?

75. بـِــالـْـقـُــرْب ِ مـِــنْ : berhampiran dengan

76. بـِـبُـطْءٍ : dengan perlahan

77. فـِــى الـْـمـِـائـَـةِ : peratus

78. بـِـمـُــنـَــاسـَــبـَــةِ : sempena

79. لاَ أ َقـْــدِرُ : saya tidak mampu

80. لـَــكَ : untuk awak

81. بـِــالـنـِّــسـْــبـَــةِ لـِــى : bagi saya

82. عـَــلـَــى الإطـْــلاَق : langsung

0 comments: